Digitální vzdělávání

Schopnost umět co nejlépe využívat moderní technologie patří k základním kompetencím současného světa. Zároveň je jednou z nezbytných podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti. Toho může být docíleno např. používáním DigiPortálu. Jedná se o on-line nekomerční stránky, které zpřístupňují a usnadňují vzdělávání všem, bez rozdílu zkušeností či profese a vedou ke zvyšování informační a digitální gramotnosti. Uživatelé DigiPortálu si dovedou poradit s technologickými nároky dnešní doby a dozví se, jaké digitální dovednosti jsou pro výkon jejich profese nutností nebo kde mají slabé stránky.

Pro zvyšování digitální gramotnosti je nezbytný jednak přístup k technologii (počítač, internet), tak znalost či schopnost jejího využití. Cílem zvyšování digitální gramotnosti by mělo být, stát se digitálně gramotnými občany. Ti jsou schopni samostatně a zodpovědně vyžívat informační a komunikační technologie (ICT), a rovněž jsou tyto kompetence schopni replikovat.

Zajímají vás on-line vzdělávací zdroje? Chcete vědět, co se děje ve světě digitálních technologií? Pak nás sledujte na Facebooku!

Opakem digitální gramotnosti je digitální vyloučení. To se týká především seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s duševním onemocněním, etnických menšin, jednotlivců i lokalit ohrožených chudobou. Digitální vyloučení se objevuje napříč celou populací, a ne vždy se váže na jasné sociodemografické charakteristiky. Také z tohoto důvodu často zůstává u jednotlivců neidentifikováno. Ohroženi jsou proto v určité míře všichni. Pro zvyšování digitální gramotnosti hraje klíčovou roli průběžné celoživotní učení, které je nezbytné, aby je jednotlivci dlouhodobě rozvíjeli.

Co se týče digitálních kompetencí učitelů, ze studií v této oblasti se opakovaně ukazuje nedostatek dostupných možností profesního vzdělávání, zejména takových, které by byly zaměřeny na využívání ICT pro účely vzdělávání. Podobně vzácné jsou programy, ve kterých si učitelé mohou zdokonalovat vlastní dovednosti potřebné pro práci s ICT, přínosné je tedy využívat příležitostí k neformálnímu vzdělávání. Např. eTwinning nabízí síť učitelů pro spolupráci v oboru, výsledkem které může být zavedení nových postupů práce s ICT ve výuce a dokonce zvýšení efektivity práce učitele (TALIS 2013, str. 199). Publikace Teacher Networks (Učitelské sítě) nabízí pohledy a texty zaměřené na problémy a možnosti v učitelské profesi. eTwinning je podobným způsobem možné využívat k rozvoji kompetencí žáků, včetně jejich digitálních dovedností.

V roce 2015 začalo Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC-IPTS) pracovat na Rámci digitálních kompetencí pro učitelskou profesi. Podobným způsobem se již připravuje Rámec digitálních kompetencí pro spotřebitele na jednotném evropském digitálním trhu.